Komunikat dla wnioskodawców Programu Priorytetowego Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uprzejmie przypomina, iż obecnie nie prowadzimy naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. W przypadku ogłoszenia kolejnego naboru wniosków, szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną zamieszczone na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu.

 

 

Komunikat dla wnioskodawców Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Od 03.01.2023 r. nie ma możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez Portal Beneficjenta.

 

Ogłoszenie o zmianach w Programie oraz dokumenty programowe obowiązujące od 22.04.2024 r. są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu Informacje o Programie | Czyste Powietrze – WFOŚiGW Poznań (wfosgw.poznan.pl).

 1. 1. Obowiązujący od 22.04.2024 r. formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
  1. 1) w serwisie „gov.pl” lub
  2. 2)  w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.
 2. 2. Wnioski o dofinansowanie można składać z wykorzystaniem następujących kanałów:
 1. 1) poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD - W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
 2. 2) poprzez stronę internetową (aplikację) partnera Programu, którego nazwa jest zamieszczona na Liście Partnerów API opublikowanej na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/. W celu złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej (aplikacji) partnera Programu, Wnioskodawca wypełnia wniosek na tej stronie zgodnie z instrukcją wskazaną przez partnera Programu. Następnie, po automatycznym przekierowaniu i zalogowaniu do systemu GWD – Wnioskodawca podpisuje wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz wysyła wniosek (wraz z dołączonymi wcześniej załącznikami) automatycznie za pośrednictwem wskazanego systemu na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP właściwego wfośigw, zgodnego z informacjami podanymi na wniosku.
 3. 3) bezpośrednio poprzez system GWD:
  1. a) W celu złożenia wniosku bezpośrednio w systemie GWD Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie GWD i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  2. b) Wniosek składany w postaci papierowej - jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, zatwierdza wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie drukuje ten wniosek z systemu GWD, podpisuje go swoim odręcznym podpisem i dostarcza w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.
 4. 3. Wniosek o dofinansowanie można wypełnić oraz złożyć także w urzędzie gminy/miasta, która zawarła Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste Powietrze”.