- Ścieżka przez WFOŚiGW

czyste-powietrze
 
Ogłoszenie o zmianach w Programie oraz dokumenty programowe obowiązujące od 03.01.2023 r. są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu
 
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022 r. do 02.01.2023 r. Pobierz
1.

Etap składania wniosku:

Podstawowy poziom dofinansowania - dla Wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 000 złotych.

Podwyższony poziom dofinansowania - dla Wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez właściwy organ, nie przekracza:

- 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
- 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
- 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 

ZIP

 

2.

Etap rozliczenia umowy i kontroli

Wniosek o płatność jest dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

ZIP

 


 

 
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. Pobierz
1.

Etap składania wniosku:

ZIP

2.

Etap rozliczenia umowy i kontroli

ZIP

 

 


 

 
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 1.07.2021 r. Pobierz
1.

Etap składania wniosku

ZIP

2.

Etap rozliczenia umowy i kontroli

ZIP

 

 


 

 

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. ZIP

 

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r. ZIP

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r. ZIP

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka