Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 maja 2020 r. PDF
 
 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
PDF
 
 1. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
PDF
 
 1. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami PDF
 
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
PDF
 
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami
PDF
 
 • Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111.)
PDF
 
 • Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
PDF
 
 • Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
PDF
3. Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem PDF
 
 1. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
XLSX
4. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF
5. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami PDF
 
 1. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
DOCX
 
 1. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
DOCX
6. Formularz wniosku 4.0 (do wykorzystania w przypadku składania korekt) PDF
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r. Pobierz
1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze

PDF

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami

  - Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie

  - Ogłoszenie o naborze
 • PDF

 • PDF
 • PDF

 •  
3. Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste powietrze PDF

 

  Narzędzia do wyliczania dochodu PIT ZIP

 

4. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji. PDF

 

5.  Wzór umowy pożyczki – wraz z załącznikami. ZIP
6. Zestawienie rzeczowo-finansowe - wzór.

XLSX

7. Wzór wniosku o płatność. PDF
8. Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze. PDF
9. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy.  PDF
10. Wzór protokołu końcowego. PDF
11. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

PDF

12. Karta oceny wniosku o dofinansowanie. XLS

 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. do 28.07.2019 Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze"
 1. Załącznik nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne”

PDF!

 • PDF
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik ODO1 - „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca” - wzór
  - załącznik ODO2 - „Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych” - wzór

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF

 • PDF
 •  
3. Wzór umowy dotacji (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność z załącznikami
 1. Zestawienie dowodów księgowych;
PDF
 • XLSX
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór protokołu końcowego. PDF
9.  Formularz wniosku wersja 3.0.1 PDF
10.  Formularz wniosku wersja 3.1.0 PDF
  Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązującący od 01.01.2019 do  30.06.2019 r.  PDF! 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP  
 
stopka